အတြင္းထည့္ဆံထံုး

0

ေက်ာင္းအခ်ိန္ေနာက္က်စရာမလိုဘဲ အလြယ္တကူထံုးလို႕ရမည့္ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႕ပံုေလးကိုတစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေရွ႕သို႕တြန္းၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေရွ႕သို႕တြန္းၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကိုအာလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကိုအာလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။<

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

ကြင္းတံထဲသို႕ဆံပင္ထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံထဲသို႕ဆံပင္ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါမယ္။

ထပ္ၿပီးကြင္းတံထဲသို႕ ဆံပင္ထည့္ပါမယ္။

ထပ္ၿပီးကြင္းတံထဲသို႕ ဆံပင္ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႕ထည့္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႕ထည့္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။
အတြင္းထည့္ဆံထံုး
အတြင္းထည့္ဆံထံုး
အတြင္းထည့္ဆံထံုး