သံုးဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစဖို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းစီကိုယူပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းစီကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိိုဆြဲထုတ္ပါ။

စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိိုဆြဲထုတ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲကာ စည္းထားေသာဆံပင္မွတစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲကာ စည္းထားေသာဆံပင္မွတစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အာက္ဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သံုးဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
သံုးဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
သံုးဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း