အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!

0

က်စ္ဆံၿမီွးမက်စ္တတ္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္စရာမလုိဘဲ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သားေရကြင္းအေရာင္ေလးေတြကိုသုံးၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံေလးလုပ္ ၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

မိမိႏွစ္သက္ေသာ သားေရကြင္းအေရာင္ကုိသုံးၾကည့္ပါ။
အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!

အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!

သားေရကြင္းခ်ည္ထားသည္မွာ ႏွစ္ဆင့္ျဖစ္သြားပါၿပီ။
အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။
အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!

သုံးဆင့္ျဖစ္သြားပါၿပီ။
အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!

အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!

အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!
အလြယ္ကူဆုံး က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ!