ေဘးတိုက္က်စ္ဆံၿမွီးအေခြစည္းနည္း။

0

ဆံပင္ထံုးနည္းေလးကို အလြယ္တကူထံုးနိုင္ရန္ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕မွေဘးတေစာင္းပံုစံ ဆံပင္ကိုခြဲပါမယ္။

အေရွ႕မွေဘးတေစာင္းပံုစံ ဆံပင္ကိုခြဲပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေနာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးက်စ္ပါမယ္။

အေနာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးအထိ ဆံပင္ကို ယူယူၿပီးက်စ္သြားပါမယ္။

အဆံုးအထိ ဆံပင္ကို ယူယူၿပီးက်စ္သြားပါမယ္။

ေခါင္းဆံုးသည္အထိက်စ္ပါ။

ခါင္းဆံုးသည္အထိက်စ္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးကို ေခြပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။