အသည္းပံုဆံပင္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

စည္းထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ကြင္းတံကိုသုံးပါ။

ကြင္းတံကိုသုံးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ကာ အလယ္တြင္ျပန္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ကာ အလယ္တြင္ျပန္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲကိုပိုေနေသာအစကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံထဲကိုပိုေနေသာအစကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ျခမ္းကို အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္းလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ျခမ္းကို အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္းလုပ္ပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အစႏွစ္ဖက္ကိုပူးလိုက္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အစႏွစ္ဖက္ကိုပူးလိုက္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုအေပၚတြင္ စည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔က်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုအေပၚတြင္ စည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔က်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအနည္းငယ္ျပန္ေလွ်ာ့ကာ လက္ႏိႈက္၍အစကိုဆြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအနည္းငယ္ျပန္ေလွ်ာ့ကာ လက္ႏိႈက္၍အစကိုဆြဲပါ။

အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ဆြဲထုတ္ထားေသာအစႏွစ္ခုကို ပူး၍သာေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆြဲထုတ္ထားေသာအစႏွစ္ခုကို ပူး၍သာေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အသည္းပံုဆံပင္စည္းနည္း
အသည္းပံုဆံပင္စည္းနည္း
အသည္းပံုဆံပင္စည္းနည္း