က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

လွ်င္ျမန္လြယ္ကူေစၿပီး fancy ဆန္ဆန္ က်စ္လို႕ရမည့္ဆံပင္ပံုစံေလးကိုတစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို ခ်န္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို ခ်န္ပါမယ္။

ေဘးဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ဘးဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္စုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္စုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလယ္မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

အလယ္မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း