အပြအထပ္ထပ္စည္းနည္း

0

အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္လို႔ရေအာင္ ေဖာ္ျပထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ထိပ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို စည္းပါ။

ထိပ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို စည္းပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ အေပၚဘက္မွဆံပင္ကို စုယူပါ။

 ေဘးဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ အေပၚဘက္မွဆံပင္ကို စုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ တစ္၀က္စည္းေပးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ တစ္၀က္စည္းေပးပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ဆံပင္ႏွင့္ကပ္လွ်ပ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ဆံပင္ႏွင့္ကပ္လွ်ပ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဆုံးက်န္ေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္စည္းပါ။

အာက္ဆုံးက်န္ေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္စည္းပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ဆံပင္ႏွင့္ကပ္လွ်ပ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ဆံပင္ႏွင့္ကပ္လွ်ပ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

အေခြကို အဟေနရာေလးတြင္ ထည့္ပါ။

အေခြကို အဟေနရာေလးတြင္ ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အားလုံး ျပဳလုပ္ၿပီးပုံျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံး ျပဳလုပ္ၿပီးပုံျဖစ္ပါတယ္။

ဆံထုိးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထုိးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အပြအထပ္ထပ္စည္းနည္း
အပြအထပ္ထပ္စည္းနည္း
အပြအထပ္ထပ္စည္းနည္း