ႏွစ္ဘက္လွဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

>ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးထဲတြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးထဲတြင္စိုက္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာစီမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာစီမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုဆက္၍ထည့္သြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုဆက္၍ထည့္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုထည့္သြားပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုထည့္သြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအတြင္းကိုလိပ္တင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအတြင္းကိုလိပ္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႏွစ္ဘက္လွဆံထံုး
 ႏွစ္ဘက္လွဆံထံုး
 ႏွစ္ဘက္လွဆံထံုး