က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

>ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးထဲတြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးထဲတြင္စိုက္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာစီမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာစီမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုဆက္၍ထည့္သြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုဆက္၍ထည့္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုထည့္သြားပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုထည့္သြားပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း