ဒိုးနတ္ကြင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဒိုးနတ္ကြင္းေလးကိုတစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးထံုးတဲ့ အသစ္အဆန္းဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားထံုးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႕စြပ္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႕စြပ္ပါမယ္။

ဆံထံုးေပၚေအာင္ သားေရကြင္းျဖင့္စြပ္ပါမယ္။

ဆံထံုးေပၚေအာင္ သားေရကြင္းျဖင့္စြပ္ပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာဆံပင္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ဘးမွက်န္ေနေသာဆံပင္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

နာက္ထပ္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူယူၿပီးက်စ္ေပးပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူယူၿပီးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကို အေနာက္ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ က်စ္ရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကို အေနာက္ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ က်စ္ရပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

အေနာက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕လိပ္တင္ေပးပါ။

အေနာက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕လိပ္တင္ေပးပါ။

လိပ္တင္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႕လိပ္တင္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္တင္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႕လိပ္တင္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ဒိုးနတ္ကြင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး