က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ မိုးရာသီနဲ႕လိုက္ဖက္ေအာင္လိုု႕ အလြယ္တကူ စည္းနိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕ေခါက္တင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕ေခါက္တင္ပါမယ္။

အဆံုးထိိလိပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးထိိလိပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲလိပ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲလိပ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ထိုးပါ။

fancy ပန္းေလဒျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ပန္းေလဒျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း