က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ပူးစည္းနည္း။

0

ဆံပင္ပုံစံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အာက္အထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

အဆံုးထိက်စ္ကာဖြၿပီးပါၿပီ။

အဆံုးထိက်စ္ကာဖြၿပီးပါၿပီ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႕တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

အေရွ႕တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလိမ္ပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလိမ္ပါ။

ေအာက္အဆံုးထိလိမ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အာက္အဆံုးထိလိမ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ထားေသာဆံပင္အေပၚဘက္တြင္စိုက္၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ထားေသာဆံပင္အေပၚဘက္တြင္စိုက္၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုစိုက္ကာေနာက္ထပ္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူကာကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစိုက္ကာေနာက္ထပ္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ယူကာကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ပူးစည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ပူးစည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ပူးစည္းနည္း။