ဆံထုံးအပြ အထပ္ထပ္စည္းနည္း

0

ခ်စ္တို႔ျပဳလုပ္ရလြယ္ေစဖို႔ ႏိႈင္းကအဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚေအာက္ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုုင္းခဲြပါ။

အေပၚေအာက္ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုုင္းခဲြပါ။

အေပၚဆံပင္၏ေဘးဘက္မွဆံပင္ကိုယူၿပီး ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

အေပၚဆံပင္၏ေဘးဘက္မွဆံပင္ကိုယူၿပီး ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ႏွစ္စကိုထပ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ႏွစ္စကိုထပ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

 ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ဆက္ၿပီးလိမ္သြားေပးပါ။

ဆက္ၿပီးလိမ္သြားေပးပါ။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သိုု႕ပိုု႕ၿပီးလိမ္ပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိလိမ္ပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိလိမ္ပါ။

လိမ္ထားတဲ့ဆံပင္ကိုအတြင္းဘက္သို႕ထည့္ပါ။

လိမ္ထားတဲ့ဆံပင္ကိုအတြင္းဘက္သို႕ထည့္ပါ။

ကလစ္ၿဖင့္ထိုုးေပးပါ။

ကလစ္ၿဖင့္ထိုုးေပးပါ။

ပန္းေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထုံးအပြ အထပ္ထပ္စည္းနည္း
ဆံထုံးအပြ အထပ္ထပ္စည္းနည္း
ဆံထုံးအပြ အထပ္ထပ္စည္းနည္း
ဆံထုံးအပြ အထပ္ထပ္စည္းနည္း