ငါးရိုးက်စ္အတြင္းလိပ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါ

ဘးမွဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါ

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ေဘးမွအနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ေဘးမွအနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ပူးထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ပူးထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္က်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးအထိဆက္က်စ္သြားပါ။

>ေအာက္ဆံုးအထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ အတြင္းဘက္ကိုအဖ်ားမွစ၍လိပ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ အတြင္းဘက္ကိုအဖ်ားမွစ၍လိပ္ပါ။

အေပၚအတြင္းထိလိပ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အေပၚအတြင္းထိလိပ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိပ္တင္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိပ္တင္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ငါးရိုးက်စ္အတြင္းလိပ္ဆံထံုး
ငါးရိုးက်စ္အတြင္းလိပ္ဆံထံုး
ငါးရိုးက်စ္အတြင္းလိပ္ဆံထံုး