ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္အလိမ္ဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ဖို႔လြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ဆိုင္သြားစရာမလိုေတာ့ပဲ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမယ့္အတြက္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

ဆက္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္အထိဆက္က်စ္ၿပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္၍ ဖြကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္၍ ဖြကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ponytail စည္းထားၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ponytail စည္းထားၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္လိုက္၍ အေပၚကိုပတ္တင္ကာကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္လိုက္၍ အေပၚကိုပတ္တင္ကာကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္တင္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးေအာက္ဖက္မွယူကာပတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆံထံုးေအာက္ဖက္မွယူကာပတ္ပါမယ္။

အစကိုပတ္လိုက္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

အစကိုပတ္လိုက္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ဆံထံုးေအာက္ဖက္မွယူကာ ပတ္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ဆံထံုးေအာက္ဖက္မွယူကာ ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္အလိမ္ဆံထံုး။
ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္အလိမ္ဆံထံုး။