က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ထပ္စည္းနည္း

0

သြားေလရာအတြက္ လွ်င္ျမန္ၿပီး အလြယ္တကူသက္သာစြာ စည္းလို႔ရတဲ့နည္းလမ္းေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္နွစ္ဖက္ကို ခ်န္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္နွစ္ဖက္ကို ခ်န္ပါမယ္။

အေနာက္ဆံပင္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

အေနာက္ဆံပင္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီးက်စ္ပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္နွစ္ခုကိုေနာက္သို႔ယူပါမယ္။

ရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္နွစ္ခုကိုေနာက္သို႔ယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

နွစ္ထပ္က်စ္ဆံၿမွီးအေပၚသို႔ fancy အလွဆင္ပါမယ္။

နွစ္ထပ္က်စ္ဆံၿမွီးအေပၚသို႔ fancy အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ထပ္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ထပ္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ထပ္စည္းနည္း