ႀကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ပ်ိဳေမေလးေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို Dolly ကေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုကိုလည္း ၀င္ၾကည့္ေပးအံုးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထည့္၍ လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထည့္၍ လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္လိမ္ထပ္လိမ္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္လိမ္ထပ္လိမ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို လက္ျဖင့္ဆြဲထားပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို လက္ျဖင့္ဆြဲထားပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းစကို ဆံပင္အရင္းကို ဆြဲ၍ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းစကို ဆံပင္အရင္းကို ဆြဲ၍ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေပၚတြင္ျပထားသလို ေနာက္ထပ္ႏွစ္ကြင္းဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

နာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေပၚတြင္ျပထားသလို ေနာက္ထပ္ႏွစ္ကြင္းဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲကာ ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲကာ ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ခ်ည္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို အလယ္ခြဲကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို အလယ္ခြဲကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

 ႀကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။
 ႀကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။
 ႀကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း။