အတြင္းထည့္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

အတြင္းထည့္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးကို အလြယ္တကူထံုးနိုင္ရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ကြင္းတံျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ကြင္းတံအတြင္းထဲသို႕ ဆံပင္ထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံအတြင္းထဲသို႕ ဆံပင္ထည့္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သာေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သာေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္လိပ္တင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္လိပ္တင္ပါမယ္။

လိပ္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

လိပ္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အတြင္းထည့္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အတြင္းထည့္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး