ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

0

က်စ္ဆံၿမီွးလန္းလန္းေလးေတြက်စ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေျမြပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးအလိမ္ေလးဖန္တီးေပးလုိက္ပါတယ္။

ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္လက္တြင္ တစ္ေခ်ာင္းပဲက်န္ရမည္။ ညာလက္တြင္ ႏွစ္ေခ်ာင္းစုကုိင္ထားပါ။
ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

ညာလက္ျဖင့္ကုိင္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ အေပၚသုိ႔တစ္ျဖည္းျဖည္း တြန္းတင္သြားပါ။
ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

အရမ္းက်ဲက်ဲ ႀကီးမဆဲြပါနဲ႔။ က်ဲသြားရင္မလွေတာ့ပါဘူး။
ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး

ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး
ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္က်စ္ဆံျမီွး