ေကာက္ညွင္းထုပ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းနည္း

0

ေက်ာင္းဘဲသြားသြား ေရွာ့ပင္ဘဲထြက္ထြက္ အလြယ္တကူ ကိုယ္တိုင္လဲ လုပ္လို႔ရသလို ေမေမတို႔ရဲ႕ ခ်စ္သမီးေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ႔ ဆံပင္ပုံစံေလးပါေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါမယ္

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါမယ္

ညာဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္း စည္းပါ။

ညာဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္း စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ခြဲယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ခြဲယူပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ခြဲထားေသာဆံပင္ကို စု၍စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ခြဲထားေသာဆံပင္ကို စု၍စည္းပါ။

အလယ္မွ အစကို ဖြေပးပါ။

အလယ္မွ အစကို ဖြေပးပါ။

အဆင့္ဆင့္ကို ဆံပင္အဖ်ားထိ စည္းသြားပါ

အဆင့္ဆင့္ကို ဆံပင္အဖ်ားထိ စည္းသြားပါ

အလယ္မွဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

အလယ္မွဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

 ေကာက္ညွင္းထုပ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းနည္း
 ေကာက္ညွင္းထုပ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းနည္း
 ေကာက္ညွင္းထုပ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းနည္း
 ေကာက္ညွင္းထုပ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းနည္း