သုံးပြင့္ဆိုင္ ႏွင္းဆီဆံထုံး

0

ေျပာင္သိမ္းအျမင့္ေလးကိုမွ ႏွင္းဆီပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ ႀကြေနေအာင္ ပုံေဖာ္ထားတာေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

နာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။

 ႏွစ္စကိုယူ၍ လိမ္ပါ။

အဆုံးထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

အဆုံးထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

အေခြေလးလုပ္ေပးပါ။

အေခြေလးလုပ္ေပးပါ။

အေခြေလးလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေခြေလးလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

 ေနာက္တစ္စကိုလဲ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

အေခြေလးလုပ္၍ ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေခြေလးလုပ္၍ ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးတစ္စကိုလဲ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

 ေနာက္ဆုံးတစ္စကိုလဲ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

အေခြေလးလုပ္၍ ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေခြေလးလုပ္၍ ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

သုံးပြင့္ဆိုင္ ႏွင္းဆီဆံထုံး
သုံးပြင့္ဆိုင္ ႏွင္းဆီဆံထုံး
သုံးပြင့္ဆိုင္ ႏွင္းဆီဆံထုံး
သုံးပြင့္ဆိုင္ ႏွင္းဆီဆံထုံး