ေရွ႕အေမာက္ေလးျဖင့္ သတို႔သမီးဆံထုံး

0

ေရွ႕အေမာက္ေလးနဲ႔ အျမင္တစ္မ်ိဳးဆန္းေအာင္ ထုံးဖြဲ႔ထားလို႔ ေလ့က်င့္သူမ်ား အဆင္ေျပဖို႔ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲလုပ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အရင္ဖြေပးပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ဘဲညွပ္ေလးမ်ားျဖင့္ အေမာက္ကိုထိန္းထားပါ။

ဘဲညွပ္ေနရာတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံကၽြတ္ကို သုံးေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚ ဆံကၽြတ္အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္၍ ဆံကၽြတ္ကို အုပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္သပ္၍ ဆံကၽြတ္ကို အုပ္ေပးပါ။

ေကာ္ျဖင့္အားလုံးကို ျဖန္းေပးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆံထုံးအရင္းတြင္ ကပ္၍အေခြေလးလုပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆံထုံးတြင္ ကပ္၍အေခြလုပ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတစ္ခုလုံးကို အေခြေလးမ်ားလုပ္သြားပါ။

ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ေရွ႕အေမာက္ေလးျဖင့္ သတို႔သမီးဆံထုံးေရွ႕အေမာက္ေလးျဖင့္ သတို႔သမီးဆံထုံး