လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

0

ဆံပင္စည္းရတာကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ကလစ္အလွေလးေတြမလုိပဲ လြယ္လြယ္ကူကူ စည္းလုိ႔ရေသာ ပုံစံေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ နားေနာက္နားေလာက္ထိ ခ်န္ထားပါ။ က်န္ရွိေသာ ဆံပင္အားလုံးကုိ စုစည္းပါ။
လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

အေပၚသုိ႔တင္ထားေသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ႏွင့္ စည္းထားေသာ ဆံပင္၏ ေအာက္နားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္းယူပါ။
ႏွစ္္ခုပူးၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္လုိက္ပါ။
လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!
လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!