ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ဆံထံုး

0

ေအာက္မွ၀င္ၾကည့္ေပးပါ။

ေဘးႏွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုခ်န္ကာ အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးပါ။

ပူးထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဘးႏွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုခ်န္ကာ အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကုိ သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အေနာက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းကိုလိပ္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူပါ။

လိပ္တင္ထားေသာဆံပင္ကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူပါ။

လိပ္တင္ထားေသာဆံပင္ကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ဆံထံုး