က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲဆံထုံး

0

လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ၿပဳလုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပုံ အဆင္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

 နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေနာက္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေပၚယံကို ဘီးျဖင့္သပ္ပါ။

အေပၚယံကို ဘီးျဖင့္သပ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

 ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

 က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

 ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲဆံထုံး