အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႔ႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းကိုခ်န္ပါ။

အေရွ႔ႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းကိုခ်န္ပါ။

အေနာက္မွဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေနာက္မွဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာေအာက္မွ အေပၚသို႔စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာေအာက္မွ အေပၚသို႔စိုက္လိုက္ပါ။

ေအာက္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အာက္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံထဲကိုယူထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံထဲကိုယူထားေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာ အေရွ႕တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ပူးကာသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာ အေရွ႕တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ပူးကာသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ပူးကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ပူးကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း