ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးတစ္ဘက္တြင္စုစည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးတစ္ဘက္တြင္စုစည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္အားလံုးကိုထည့္ပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္အားလံုးကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြပါ။

အဆံုးထိက်စ္ကာဖြပါ။

အဆံုးထိက်စ္ကာဖြပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္ကုိလိပ္တင္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္ကုိလိပ္တင္ပါ။

လိမ္ထားေသာအတြင္းထိလိပ္တင္ကာ ကလစ္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာအတြင္းထိလိပ္တင္ကာ ကလစ္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး