တစ္၀က္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အလြယ္တကူထံုးလို႕ရမည့္ နည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

 ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေနာက္ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကို အတြင္းသို႕ ေခါက္ထည့္ပါ။

 က်စ္ဆံၿမွီးကို အတြင္းသို႕ ေခါက္ထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။

တစ္၀က္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
တစ္၀က္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
တစ္၀က္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး