ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။

0

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလးနဲ႔အျပင္ထြက္လုိေသာမိန္းကေလးတုိ႔ႏွင့္ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ရတာႀကိဳက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ လြယ္ကူရုိးရွင္းေသာဆံပင္ ပုံစံေလး ဖန္တီးထားပါတယ္။

သုံးပုိင္းခဲြရာတြင္အေပၚကအပုိင္းကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အနည္းငယ္ပဲယူပါ။
ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဆဲြဖြပါ။ ဆြဲဖြရာတြင္ အၿမီွးပုိင္းကုိ ေသခ်ာကုိင္ထားပါ။
ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။
ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။
ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။
ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။

ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။
ခ်စ္စဖြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလုိက္ေသာ က်စ္ဆံၿမီွးပုံစံ။