ေနာက္တြဲ အေခြဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ အဆင့္ဆင့္လုပ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

 ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ညာဘက္မွဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ညာဘက္မွဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

သားေရကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

သားေရကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အေပၚဘက္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဘက္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

နာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ျခားဘက္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားဘက္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ေခြ၍ကလစ္ထိုးသြားပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ေခြ၍ကလစ္ထိုးသြားပါ။

အေခြအားလုံးျပီးစီးသြားပါၿပီ။

အေခြအားလုံးျပီးစီးသြားပါၿပီ။

ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ေနာက္တြဲ အေခြဆံထုံး
 ေနာက္တြဲ အေခြဆံထုံး
 ေနာက္တြဲ အေခြဆံထုံး