ေဘးတေစာင္းက်စ္ဆံၿမွီးအေခြစည္းနည္း

0

ေဘးေစားက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးေလးကို အလြယ္တကူထံုးနိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးၿပီးက်စ္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးၿပီးက်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

အာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ေရာက္သည္အထိ က်စ္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ေရာက္သည္အထိ က်စ္ပါ။

ေဘးေစာင္းယူၿပီး တစ္ဖက္ဆံပင္ေရာက္သည္အထိက်စ္ပါ။

ဘးေစာင္းယူၿပီး တစ္ဖက္ဆံပင္ေရာက္သည္အထိက်စ္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး အေပၚသို႕ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး အေပၚသို႕ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ေဘးတေစာင္းက်စ္ဆံၿမွီးအေခြစည္းနည္း
ေဘးတေစာင္းက်စ္ဆံၿမွီးအေခြစည္းနည္း
ေဘးတေစာင္းက်စ္ဆံၿမွီးအေခြစည္းနည္း