အလိမ္အဆင့္ဆင့္ဆံထံုး

0

ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူပါ။

ဘးႏွစ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူပါ။

ပူးကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပူးကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုအလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုေနာက္တစ္ခါထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုအလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုေနာက္တစ္ခါထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို အဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို အဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိို သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိို သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါ။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါ။

ဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲသို႔ထည့္ကာ အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

ဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲသို႔ထည့္ကာ အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုခ်ိတ္လိုက္ပါ။

အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုခ်ိတ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုျဖန္႔ေပးပါ။

ဆံပင္ကိုျဖန္႔ေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အလိမ္အဆင့္ဆင့္ဆံထံုး
အလိမ္အဆင့္ဆင့္ဆံထံုး