က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး

0

ထသြားထလာျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကိုတစ္ဆင့္ခ်င္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး ထံုးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး ေဘးေစာင္းစည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး ေဘးေစာင္းစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို မပြေအာင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို မပြေအာင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႕ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္

အာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႕ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ထံုးထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕ ပတ္လိုက္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ထံုးထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕ ပတ္လိုက္ပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး