ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး ႏွစ္ဖက္အလွစည္းနည္း

0

ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးမက်စ္တတ္ေသးတဲ႔ ခ်စ္တို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

အေပၚဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ႏွစ္စကို ယွက္လိုက္ပါ။

 ႏွစ္စကို ယွက္လိုက္ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္နားထိ က်စ္၍ပတ္လိုက္ပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္နားထိ က်စ္၍ပတ္လိုက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္စကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ ေအာက္ဘက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္စကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ ေအာက္ဘက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္တစ္၀က္ကို လဲစည္းပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္တစ္၀က္ကို လဲစည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ကအတိုင္း စည္းထားေသာဆံပင္နားထိ က်စ္၍ပတ္လိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္ကအတိုင္း စည္းထားေသာဆံပင္နားထိ က်စ္၍ပတ္လိုက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္စကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ ေအာက္ဘက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္စကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ ေအာက္ဘက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး ႏွစ္ဖက္အလွစည္းနည္း
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး ႏွစ္ဖက္အလွစည္းနည္း
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး ႏွစ္ဖက္အလွစည္းနည္း