ႏွင္းဆီပြင့္ ဆံထုံး

0

လိုက္လုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ဖြေပးပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ ဖြေပးပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ဆြဲယူပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ

အတြင္းဘက္သို႔ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို တစ္ေစာင္းယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို တစ္ေစာင္းယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္လုပ္၍ အတြင္းဘက္သို႔ ေခြေပးပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္လုပ္၍ အတြင္းဘက္သို႔ ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စု၍အလယ္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စု၍အလယ္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္လုပ္ပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္လုပ္ပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခြေပးပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ႏွင္းဆီပြင့္ ဆံထုံး
 ႏွင္းဆီပြင့္ ဆံထုံး
 ႏွင္းဆီပြင့္ ဆံထုံး
 ႏွင္းဆီပြင့္ ဆံထုံး