ပြဲတက္ဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့က်င့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

 အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ျကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ ဆံပင္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ျကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍စည္းပါ။

 ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍စည္းပါ။

ပထမအတိုင္းလုပ္၍ ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ပထမအတိုင္းလုပ္၍ ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

တတိယတစ္ခုကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

တတိယတစ္ခုကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာ သားေရကြင္းကို ဟလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာ သားေရကြင္းကို ဟလိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ကိုယ္လိုသေလာက္ ဆံပင္ကို အလိမ္ေလးေတြ လုပ္ေပးပါ။

ကိုယ္လိုသေလာက္ ဆံပင္ကို အလိမ္ေလးေတြ လုပ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းေပၚသို႔ ပိုေသာအစေလးမ်ားကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းေပၚသို႔ ပိုေသာအစေလးမ်ားကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ခုကိုလဲ မိမိအဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္တစ္ခုကိုလဲ မိမိအဆင္ေျပေသာ ေနရာတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပြဲတက္ဆံထုံး
ပြဲတက္ဆံထုံး
ပြဲတက္ဆံထုံး