တစ္လႊာFancyက်စ္ဆံၿမီွးအလွ

0

ဆံပင္ရွည္တဲ႔ ကိုယ့္ညီမေလးကို ဒီလိုဆံပင္ပုံစံေလးစမ္းျပီး လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ခုခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ခုခြဲပါ။

တစ္စကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထား၍ က်န္တစ္စကုိ သုံးခုခြဲပါ။

တစ္စကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထား၍ က်န္တစ္စကုိ သုံးခုခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

အာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ဆြဲယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးအတိုင္း ဆက္က်စ္ပါ။

တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးအတိုင္း ဆက္က်စ္ပါ။

အစႏွစ္ခုကိုေပါင္း၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

အစႏွစ္ခုကိုေပါင္း၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

Fancy ဆံညွပ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancy ဆံညွပ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။

တစ္လႊာFancyက်စ္ဆံၿမီွးအလွ
တစ္လႊာFancyက်စ္ဆံၿမီွးအလွ
တစ္လႊာFancyက်စ္ဆံၿမီွးအလွ