ငါးရိုးက်စ္ ဆံထံုး။

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံထံုးပံုစံ အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ား လွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

အေနာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဘယ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ပူးပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ညာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

ပူးၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ပူးၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ညာဖက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

ညာဖက္ႏွင့္ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးပါမည္။

ယူထားေသာ ႏွစ္ဖက္ကို ေပါင္းၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ယူထားေသာ ႏွစ္ဖက္ကို ေပါင္းၿပီး က်စ္လိုက္ပါမည္။

ေဘးမွ ဆြဲယူၿပီး ဆက္က်စ္ပါမည္။

ေဘးမွ ဆြဲယူၿပီး ဆက္က်စ္ပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

သေရကြင္းစည္းပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး လိပ္ၿပီး ပတ္လိုက္ပါမည္။

က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ယူၿပီး လိပ္ၿပီး ပတ္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ငါးရိုးက်စ္ ဆံထံုး။
ငါးရိုးက်စ္ ဆံထံုး။
ငါးရိုးက်စ္ ဆံထံုး။