ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

0

ဘုရားသြားဖူးရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာဆန္ဆန္ေလးနဲ႔လွခ်င္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ဆံပင္ပုံစံအဆန္းေလးေတြဖန္တီးရတာကုိ ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ေ၀ဖာကေတာ့ ပုံစံေလး ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ပုိင္းမွ ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ဆီထပ္ယူပါမည္။ ယူထားသည့္ဆံပင္ကုိ သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ထားပါ။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

အေပၚသုိ႔တင္ရာတြင္ ပထမအဆင့္ ဆံပင္၏သားေရကြင္းစည္းထားေသာေနာက္ဘက္ သုိ႔အေပၚေထာင္ၿပီးသြင္းပါ။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

သုံးဆင့္ေျမာက္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိကလစ္ျဖဳတ္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔အေပၚေထာင္ၿပီး သြင္းပါ။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
Step (5) အတုိင္းဆံပင္ကုိအေပၚသုိ႔ေထာင္သြင္းပါ။
*တစ္ဆင့္ၿပီးတုိင္း အေပၚေထာင္ၿပီးကလစ္ျပန္ညွပ္ပါ။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

သားေရကြင္းျဖဳတ္ထားေသာဆံပင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။

ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။
ေ၀ဖာကေတာ့ပုံစံ ဆံပင္ပုံစံေလးဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။