ေနာက္တြဲလျခမ္းဆံထုံး

0

ဧည့္ခံပြဲေတြမွာ သူမ်ားနဲ႔မတူဘဲ တစ္မ်ိဳးဆန္းၿပီး လွေနေစမယ့္ ဆံထုံးေလးမို႕ လိုက္လုပ္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါ။

ညာဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ညာဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလိမ္လိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလိမ္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ထပ္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို တစ္၀က္ထပ္စည္းပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွ လက္ျဖင့္ေခါက္ယူပါ။

တစ္၀က္စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွ လက္ျဖင့္ေခါက္ယူပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဘက္အဟေလး ျဖစ္ေနေသာ ေနရာကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဘက္အဟေလး ျဖစ္ေနေသာ ေနရာကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္ေတြကို အစႏွစ္ခုခြဲလိုက္ပါ။

 ပိုေနေသာဆံပင္ေတြကို အစႏွစ္ခုခြဲလိုက္ပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ေခြပါ။

ဟေနေသာေနရာမွာ အေခြကိုထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဟေနေသာေနရာမွာ အေခြကိုထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစကို ဆံထုံးေအာက္ဘက္မွ ပတ္ယူပါ။

က်န္ေသာအစကို ဆံထုံးေအာက္ဘက္မွ ပတ္ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။