ၾကိဳးစည္းဆံပင္စည္းနည္း

0

ဘယ္သြားသြားလိုက္ဖက္ေအာင္စည္းလိုရမယ့္ပံုစံမ်ိဳးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုခ်ည္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုခ်ည္ပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကိုတစ္ဖက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကိုတစ္ဖက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါမယ္။

စည္းထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ၾကိဳးစည္းဆံပင္စည္းနည္း
 ၾကိဳးစည္းဆံပင္စည္းနည္း
 ၾကိဳးစည္းဆံပင္စည္းနည္း