အလႊာအေခါက္ဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့က်င့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္ ေဘးဘက္ကို အစသုံးစခြပါ။

 ေအာက္ဘက္ဆံပင္ ေဘးဘက္ကို အစသုံးစခြပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။<

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ က်န္ေနေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ရွ႕ဘက္မွ က်န္ေနေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို အေဖာင္းျပဳလုပ္ပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို အေဖာင္းျပဳလုပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခါက္လိုက္ပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္လည္း ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

အာက္ဘက္တြင္လည္း ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခါက္ထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ေခါက္ထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္လိုက္ပါ။

အဆုံးတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 အဆုံးတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံထုံးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံထုံးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးထိပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးထိပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အလႊာအေခါက္ဆံထုံး
အလႊာအေခါက္ဆံထုံး
အလႊာအေခါက္ဆံထုံး