ႏွစ္ေၾကာင္္းက်စ္ပတ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ခြဲထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားေသာေအာက္ဘက္မွယူကာ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားေသာေအာက္ဘက္မွယူကာ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားေသာေအာက္ဘက္မွယူကာ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ခြဲထားေသာေအာက္ဘက္မွယူကာ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္ကာဖြေပးပါ။

အာက္ဆံုးထိက်စ္ကာဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုလိမ္၍ ဆံထံုးထံုးပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုလိမ္၍ ဆံထံုးထံုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အစကိုသိမ္းကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ႏွစ္ေၾကာင္္းက်စ္ပတ္ဆံထံုး
 ႏွစ္ေၾကာင္္းက်စ္ပတ္ဆံထံုး
 ႏွစ္ေၾကာင္္းက်စ္ပတ္ဆံထံုး