က်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္းေလးကို အလြယ္တကူစည္းနိုင္ရန္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးအထိ က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးအထိ က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႕ပို႕ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးကို ဆံပင္ေအာက္ထဲထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္သို႕ပို႕ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးကို ဆံပင္ေအာက္ထဲထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ဆံပင္ၾကားထဲသို႔ထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ဆံပင္ၾကားထဲသို႔ထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္တစ္၀က္စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။