ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုတစ္၀က္ခြဲကာ ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုတစ္၀က္ခြဲကာ ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အားလံုးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ၿပီးပါၿပီ။

စည္းထားေသာဆံပင္အားလံုးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ၿပီးပါၿပီ။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါ။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုလိပ္တံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုလိပ္တံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါ။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အစႏွစ္ဖက္ကိုခ်ိတ္လိုက္ပါ။

အစႏွစ္ဖက္ကိုခ်ိတ္လိုက္ပါ။

ခ်ိတ္ထားေသာေနရာကို ဆံပင္ျဖင့္အုပ္ေပးပါ။

ခ်ိတ္ထားေသာေနရာကို ဆံပင္ျဖင့္အုပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္မွအနည္းငယ္ကိုယူကာ ႏွစ္ျခမ္းခြဲၿပီးတစ္ဖက္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္မွအနည္းငယ္ကိုယူကာ ႏွစ္ျခမ္းခြဲၿပီးတစ္ဖက္ကိုယူပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံအားလံုးကိုယူကာ ႏွစ္ျခမ္းထပ္ခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံအားလံုးကိုယူကာ ႏွစ္ျခမ္းထပ္ခြဲပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး