ေတာ္၀င္ဆန္ေသာ တစ္ျခမ္းေစာင္းဆံထုံး

0

ဧည့္ခံပြဲနားနီးလို႔ အခ်ိန္မရေတာ့ရင္ ဒီလိုတစ္ျခမ္းေစာင္း ဆံထုံးေလး အျမန္လုပ္သြားလိုက္ေနာ္ အခ်ိန္ကုန္လည္းသက္သာ က်က္သေရလည္းရွိေစမွာပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဆံပင္ကို တစ္ျခမ္းေစာင္းစည္းပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဆံပင္ကို တစ္ျခမ္းေစာင္းစည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ျဖင့္ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ျဖင့္ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္တစ္စကို ႏွစ္စခြဲျပီးလိမ္လိုက္ပါ။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္တစ္စကို ႏွစ္စခြဲျပီးလိမ္လိုက္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ဆံပင္အစေလးကိုကိုင္၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔တြန္းတင္ပါ။

ဆံပင္အစေလးကိုကိုင္၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔တြန္းတင္ပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆံပင္အစေလးကိုလည္းလိမ္ျပီး အေပၚအဆင့္အတိုင္း ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ တြန္းတင္ပါ။

နာက္ဆံပင္အစေလးကိုလည္းလိမ္ျပီး အေပၚအဆင့္အတိုင္း ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ တြန္းတင္ပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ေတာ္၀င္ဆန္ေသာ တစ္ျခမ္းေစာင္းဆံထုံး
 ေတာ္၀င္ဆန္ေသာ တစ္ျခမ္းေစာင္းဆံထုံး
 ေတာ္၀င္ဆန္ေသာ တစ္ျခမ္းေစာင္းဆံထုံး