ႏွင္းဆီပြင့္ဖဲျပားဆံထုံး။

0

ဘယ္၀တ္စုံနဲ႔မဆို လိုက္ဖက္သည့္ ဖဲျပားဆံထုံးေလးကို အလြယ္တကူထုံးဖြဲ႕တတ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။<

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းကိုဖုံးေအာင္ ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

သားေရကြင္းကိုဖုံးေအာင္ ဆံပင္ျဖင့္ပတ္ပါ။

ပိုေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အလယ္စကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ု ႏွစ္စခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အလယ္စကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ု ႏွစ္စခြဲပါ။

အလယ္စကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေဘးဆံပင္ကို တစ္၀က္စည္းပါ။

အလယ္စကို ကလစ္ျဖင့္ထိန္း၍ ေဘးဆံပင္ကို တစ္၀က္စည္းပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ တစ္၀က္စည္းပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ တစ္၀က္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ က်န္ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ က်န္ဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္က်စ္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္က်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါ။

ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါ။

အတြင္းဘက္သို႕ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အတြင္းဘက္သို႕ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚသို႔ေခါက္တင္ထားေသာ အလယ္ဆံပင္ကိုယူ၍ သုံးစခြဲပါ။

အေပၚသို႔ေခါက္တင္ထားေသာ အလယ္ဆံပင္ကိုယူ၍ သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါမည္။

တစ္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

တစ္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

ဖြထားေသာအျခမ္းကို အျပင္ဘက္တြင္ ထား၍ေခြပါ။

ဖြထားေသာအျခမ္းကို အျပင္ဘက္တြင္ ထား၍ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

၀တ္ဆံပုံစံ အလွဆင္ပါမည္။

 ၀တ္ဆံပုံစံ အလွဆင္ပါမည္။

 ႏွင္းဆီပြင့္ဖဲျပားဆံထုံး။
 ႏွင္းဆီပြင့္ဖဲျပားဆံထုံး။
 ႏွင္းဆီပြင့္ဖဲျပားဆံထုံး။