ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ေကာင္းၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံဆံပင္ပုံစံေလးကုိ မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

ဘယ္ဘက္ျခမ္းစည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကုိပုံတြင္ ျပထားသည့္အတုိင္းမနည္းမမ်ားယူပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

ဘယ္ဘက္ျခမ္းစုစည္းထားေသာဆံပင္၏ေအာက္ဘက္မွလက္ႏႈိက္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း မနည္းမမ်ား ယူလာေသာဆံပင္ကုိ လိမ္၍ယူပါမည္။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

ညာဘက္စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္မနည္းမမ်ားကုိယူပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

Step (4,5) အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

ေအာက္ဖ်ားႏွစ္ဖက္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အသည္းပုံေလးျဖစ္ေအာင္ ေကြးေကြးေလးကုိင္ထားပါ။ ေကြးေကြးေလးျဖစ္သြားရင္ သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္လုိက္ပါ။
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!
ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ အသည္းပုံ ဆံပင္ပုံစံ!