က်စ္ဆံၿမီွးေလးမ်ားႏွင္႔ တစ္၀က္အယွက္ အလွစည္းနည္း

0

ဂါ၀န္ေလးနဲ႕လဲလိုက္ဖက္သလို ျမန္မာ၀တ္စုံေလးနဲ႔ဆိုရင္လဲ က်က္သေရရွိေစမွာပါေနာ္ လိုက္လုပ္ျကည့္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ ခ်စ္တို႔ေရ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

သုံးစခြဲပါ။

သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေပးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္ကို သုံးပိုင္းခြဲေပးပါ။

နာက္ဘက္ကို သုံးပိုင္းခြဲေပးပါ။

အလယ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သုံးစခြဲေပးပါ။

အလယ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သုံးစခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ ေပါင္းပါ။

 က်စ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ ေပါင္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ ေပါင္း၍ တစ္၀က္အထိိက်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ ေပါင္း၍ တစ္၀က္အထိိက်စ္သြားပါ။

ေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ေနာက္ဘက္တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ဆြဲယူပါ။

ရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ေနာက္ဘက္တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးကိုလဲ တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးကိုလဲ တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါ။

 ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
အျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူ၍ တစ္ဖက္ျခမး္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူ၍ တစ္ဖက္ျခမး္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။
ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္တြင္လဲယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္တစ္ဖက္တြင္လဲယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္တြင္ စုယူပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္တြင္ စုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေလးမ်ားႏွင္႔ တစ္၀က္အယွက္ အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးေလးမ်ားႏွင္႔ တစ္၀က္အယွက္ အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးေလးမ်ားႏွင္႔ တစ္၀က္အယွက္ အလွစည္းနည္း