အထပ္ထပ္စည္းဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလည္းလြယ္ကူၿပီး လူငယ္ဆန္ေသာဆံထံုးပံုစံေလး ဘယ္လိုျပဳလုပ္ရမလည္းဆိုတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တစ္ဆင့္ျခင္းဆီေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

အေရွ႔မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေရွ႔မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူကာ အေနာက္ကိုပို႔၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူကာ အေနာက္ကိုပို႔၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အထပ္ထပ္စည္းၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အထပ္ထပ္စည္းၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေအာက္ဖ်ားမွစ၍ လိပ္တင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေအာက္ဖ်ားမွစ၍ လိပ္တင္ပါမယ္။

အေပၚထိလိပ္တင္ကာ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚထိလိပ္တင္ကာ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အထပ္ထပ္စည္းဆံထံုး။
အထပ္ထပ္စည္းဆံထံုး။
အထပ္ထပ္စည္းဆံထံုး။